Otwarty nabór na rezydencje artystyczne | Open call for Artist in Residence 2020

 

 (for English scroll down)

 

Fundacja Photon ogłasza otwarty nabór na rezydencje artystyczne, podczas których artyści realizować będą projekty audiowizualne prezentowane w Galerii 360° w Krakowie.

PROGRAM REZYDENCJI

Podczas 7-dniowej rezydencji w jednym z wybranych terminów 6 wybranych twórców będzie miało możliwość pracy na innowacyjnym systemie projekcyjnym Galerii 360° w przestrzeni Hevre+1 w centrum dzielnicy Kazimierz przy ul. Beera Meiselsa 18 w Krakowie. Specyfikacja systemu znajduje się poniżej. Celem rezydencji jest stworzenie autorskich projektów audiowizualnych dedykowanych na system projekcyjny Galerii 360°, które zostaną publicznie zaprezentowane jako zwieńczenie rezydencji. Projekt musi być autorski i nie może naruszać praw osób trzecich. Projekt powinien być możliwy do odtworzenia także po rezydencji, na podstawie udzielonej licencji przez autora. Artyści przeprowadzą jedną publiczną sesję w trakcie rezydencji, w formie pokazu projektu w toku, nieformalnej rozmowy na temat bieżących zainteresowań badawczych lub/i prezentacji portfolio. Projekt i pomysły na publiczną sesję do ustalenia przed okresem rezydencji.

Dostępne są 2 terminy rezydencji do wyboru w formularzu zgłoszeniowym:
I. 18-26.10.2020
II. 23-30.11.2020


CO OFERUJE REZYDENCJA

 • wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto
 • zwrot udokumentowanych kosztów podróży do/z Krakowa max. do kwoty 1000 zł
 • zakwaterowanie w samodzielnym apartamencie w pobliżu Galerii 360° przez cały czas trwania rezydencji
 • dostęp do przestrzeni i technologii projekcyjnej Galerii 360° w ustalonych godzinach, wsparcie merytoryczne, techniczne, produkcyjne i promocyjne projektu
 • pokaz audiowizualny przed szeroką publicznością zwieńczający rezydencję

Organizatorzy nie pokrywają kosztów:

 • nieudokumentowanych kosztów podróży
 • wyrobienia wizy ani związanych z nim kosztów ubezpieczeń
 • wynajmu dodatkowego sprzętu.


SPECYFIKACJA SYSTEMU PROJEKCYJNEGO W GALERII 360°

System projekcyjny w Galerii 360° zbudowany jest z 10 projektorów oferując możliwość wyświetlania obrazu w rozdzielczości 16910×1080 px.
Pełna specyfikacja znajduje się tutaj.


DLA KOGO

Do udziału w naborze zapraszamy artystów audiowizualnych lub grupy artystyczne (max.2 osoby), którzy w trakcie tygodniowej rezydencji stworzą autorski projekt audiowizualny w Galerii 360° wykorzystujący znajdujący się tam system projekcyjny (specyfikacja w opisie programu powyżej).
Artysta powinien posiadać własny komputer i peryferia niezbędne do kreacji planowanego projektu audiowizualnego.


ZGŁOSZENIE I PROCES SELEKCJI

W celu zgłoszenia swojej kandydatury na rezydencję wraz z projektem audiowizualnym należy wypełnić i przesłać formularz online.

Termin zgłoszeń: 30 maj 2020

Wszystkie otrzymane zgłoszenia zostaną poddane ocenie merytorycznej przez zespół składający się z członków Fundacji Photon oraz zewnętrznych ekspertów. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z osobami, których zgłoszenia przejdą pozytywnie selekcję. Ogłoszenie wyników selekcji przewidziane jest ok. 30 czerwca 2020.

 

Organizatorem rezydencji artystycznych i pokazów projektów audiowizualnych jest Fundacja Photon z siedzibą w Krakowie.
Partnerem programu jest Hevre.
Program rezydencji artystycznych AiR i pokazów projektów audiowizualnych dofinansowany jest ze środków miejskich Gminy Kraków.

 

Rezydencje artystyczne w Galerii 360° w 2019 roku.

 


ENG


 

Photon Foundation announces an open call for artistic residencies, during which artists will create audiovisual projects shown in the 360° Gallery in Krakow, Poland.

RESIDENCE PROGRAM

During a 7-day residence in one of the chosen dates, 6 selected artists will have the opportunity to work on the innovative projection system of the 360​° Gallery in the Hevre+1 space in the center of the Kazimierz district at Beera Meiselsa 18 street in Krakow. The system specification can be found below. The aim of the residence is to create original audiovisual projects dedicated to the 360° Gallery projection system, which will be publicly presented as the end of the residence. The project must be original, author must hold the rights of the work and must not infringe upon the rights of third parties. It should be possible to present the project also after the residence, based on the license granted by the author. Artists will be asked to conduct one public session during the residency, in the form of a project in-progress presentation, an informal conversation about the current research interests or portfolio presentation. The project and ideas for the public session will be discussed before the start of the residency period.

There are 2 periods of residence to be chosen in the application form:
I. 18-26.10.2020
II. 23-30.11.2020


WHAT DOES THE RESIDENCY OFFER

 • Artist fee of the amount of 2000 PLN (~500 EUR)
 • reimbursement of real travel costs to/from Krakow max. up to 1000 PLN (~230 EUR)
 • accommodation in a separate apartment near the 360° Gallery during the residency
 • access to the space and projection technology of the 360° Gallery at fixed hours
 • substantive, technical, production and promotional support of the project
 • audiovisual show in front of a wide audience finalising the residence

The organisers do not cover:

 • not documented travel costs
 • visa and related insurance costs
 • rental of additional equipment


PROJECTION SYSTEM SPECIFICATION AT THE GALLERY 360°

The projection system in the 360° Gallery is built of 10 projectors offering the ability to display an image in a resolution of 16910×1080 px.
The full specification can be found here.


WHO SHOULD APPLY?

We invite audiovisual artists or artistic groups (max. 2 people) to participate in the open call, who during the week-long residency will create an original audiovisual project in the
360° Gallery using the pre-installed projection system (specification in the program description above).
The artist should have his own computer and peripheries necessary to create the planned audiovisual project.


APPLICATION AND SELECTION PROCESS

To submit your proposal for a residency with an audiovisual project, fill out and submit the online application form.

Application deadline: 30 May 2020

All applications received will be a subject to substantive evaluation by the jury consisting of the members of the Photon Foundation and external experts. The organiser will contact only with the authors of the selected projects. The announcement of the selection results is expected by 30 June 2020.

 

The organizer of artistic residencies and shows of audiovisual projects is the Photon Foundation based in Krakow.
The partner of the program is Hevre.
The AiR artistic residency program and audiovisual project shows are co-financed from the municipal funds of the Kraków City.

 

Artist in Residence at the 360° Gallery in 2019.