CHROMOSPHERE
fulldome EU project

[PL]
Fundacja Photon jest członkiem konsorcjum w międzynarodowym projekcie Chromosphere wspieranym przez unijny program Kreatywna Europa.

Chromosphere to niezwykłe doświadczenie w formacie fulldome (kopuły), które oferuje dynamiczną syntezę sztuki i technologii poprzez niezwykłe doświadczenie immersyjne w pięciu krajach Europy. Celem jest eksploracja zbieżności sztuki, technologii i zrównoważonego rozwoju. Poprzez urzekające projekcje w kopule i doświadczenia immersyjne, dążymy do podnoszenia świadomości kwestii środowiskowych i promowania praktyk zrównoważonego rozwoju w całej Europie. Poza zaangażowaniem w równość płci i inkluzję, projekt kładzie nacisk także na rozwijanie kreatywności, współpracy i innowacji w dziedzinie sztuki cyfrowej.

Chromosphere jest projektem współpracy, w który zaangażowane są sześć partnerów z różnych krajów, takich jak Grecja, Włochy, Polska, Francja, Węgry i Rumunia. Wydarzenia Chromosphere odbędą się w pięciu miastach w różnych krajach UE, na których gospodarzami będą ważni lokalni producenci festiwali, takich jak: Athens Digital Arts Festival (GR), Flyer New Media (IT), Patchlab Festival – Photon Foundation (PL), Főnix Event Organizer (HU), AADN-Arts et Cultures Numériques (FR), Associatia Art Mirror (RO). Te festiwale będą pełnić rolę organizatorów, tworząc żywe ośrodki dla artystów do prezentowania swojej pracy i angażowania się z różnorodną publicznością w całej Europie.

Program realizowany będzie do połowy 2025 i będzie skierowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych.
Szczegóły programu oraz terminy wydarzeń opublikujemy niebawem!

Więcej na temat projektu znajdziesz na stronie: chromosphere.eu

[ENG]

Photon Foundation is a member of a consortium in the international project Chromosphere supported by the EU Creative Europe program.

Chromosphere is an extraordinary experience in fulldome format, offering a dynamic synthesis of art and technology through an immersive experience in five European countries. The aim is to explore the convergence of art, technology, and sustainable development. Through captivating dome projections and immersive experiences, we aim to raise awareness of environmental issues and promote sustainable development practices throughout Europe. In addition to a focus on gender equality and inclusion, the project also emphasizes fostering creativity, collaboration, and innovation in the field of digital art.

Chromosphere is a collaborative project involving six partners from different countries such as Greece, Italy, Poland, France, Hungary, and Romania. Chromosphere events will take place in five cities in different EU countries, hosted by important local festival producers such as the Athens Digital Arts Festival (GR), Flyer New Media (IT), Patchlab Festival – Photon Foundation (PL), Főnix Event Organizer (HU), AADN-Arts et Cultures Numériques (FR), Associatia Art Mirror (RO). These festivals will act as organizers, creating vibrant hubs for artists to showcase their work and engage with diverse audiences throughout Europe.

The program will run until mid-2025 and will be aimed at both children and adults. Details of the program and event dates will be published soon!

For more information about the project, visit the website: chromosphere.eu