o nas | about us

 

 

 

Fundacja Photon została powołana w celu wspierania działań w zakresie współczesnej kultury i sztuki cyfrowej. Działa w sektorze innowacji i nowych technologii, łącząc działalność kulturalną z nowymi technologiami, mediami cyfrowymi i digital design. Jest producentem innowacyjnych projektów VR/AR/XR, realizuje prezentacje, pokazy, wystawy, rezydencje artystyczne, wizyty studyjne i międzynarodową współpracę artystyczną. Jest oficjalnym organizatorem Patchlab Digital Art Festival w Krakowie.
Należy do międzynarodowej sieci AVnode zrzeszającej artystów i wydarzenia prezentujące współczesną sztukę audiowizualną.
Fundacja Photon ma siedzibę w Krakowie.

Photon Foundation is dedicated to supporting contemporary culture and digital art. Active in the innovation and new technologies sector, combining cultural activities with new technologies, digital media and design. A producer of innovative VR/AR/XR projects, organizer of presentations, exhibitions, artistic residencies, study visits and international artistic cooperation. It is the official organizer of the Patchlab Digital Art Festival in Krakow, Poland.
Member of the AVnode international network for artists and events, presenting contemporary audiovisual art.
Photon Foundation is based in Krakow, Poland.

 

 

Statut Fundacji Photon
Zarząd i Rada Fundacji Photon
Sprawozdania   2017   2018   2019   2020   2021  2022

Plan na rzecz równouprawnienia płci | Gender Equality Plan