Artist in Residence 2020 @360° Gallery
#homeedition

Spotkanie online inaugurujące rezydencje / Online kick off meeting 15.09.2020
Od góry / From the top: Elwira Wojtunik (Photon), Alice, Javier Cañal i Joan Nieto, Jules Roze, Sol Miracula, Karolina Paluch (Photon), Popesz Csaba Láng (Photon)

 

 

15 września 2020 autorzy trzech zwycięskich projektów artystycznych, wybranych w drodze otwartego naboru, rozpoczęło zdalne rezydencje artystyczne w Galerii 360° #homeedition.

W tym roku wyjątkowo, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, rezydencje #homeedition odbywają się zdalnie. W trakcie miesięcznej rezydencji (15.09.2020 – 18.10.2020) artyści będą opracowywać swoje projekty w swoich domach/studiach/pracowniach (szczegóły projektów znajdują się poniżej). Efekty ich pracy w postaci immersyjnych prac zaprojektowanych na audiowizualny system 360° złożony z 10 projektorów w Galerii 360°, zobaczymy podczas Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab oraz w formacie 360° w sieci.

 


On 15th September 2020 authors of the three winning projects selected from the open call, started the Artist in Residence at the 360° Gallery #homeedition.

This year, exceptionally, due to the limitations caused by the pandemic, #homeedition residences are held remotely. During the monthly residency (09/15/2020 – 10/18/2020), the artists will develop their projects in their homes / studios (find the details of the projects below). The effects of their work in the form of immersive audiovisual projects designed for a 360° projection system built of 10 projectors at the 360° Gallery will be presented during the Patchlab Digital Art Festival and in the 360° format online!

 

_____________

Projekty realizowane podczas rezydencji artystycznych / The av project being created during the residency:

 

Intersection | Javier Cañal Sanchez / V.P.M z HiszpaniiProjekt audiowizualny wzbogacony o interaktywne lasery, który stanowi metaforyczną krytykę interakcji człowieka z przyrodą i wpływu na nią. Utwór dzieli się na dwie części. Pierwotna natura, harmonijna i automatyczna w odruchach zostaje zderzona z czynnikiem ludzkim. Moment ten uzmysławia, że nasza własna interwencja pozostawia ślady i wcale nie jest niewidoczna, uświadamiając ludziom wartość harmonijnego bycia elementem większej całości.

Audiovisual project with lasers which makes a metaphorical critique of human interaction with, and impact on, nature. The piece is developed in two parts. Nature, automated and harmonic, until the intervention of the second, humanity. This element makes our own intervention on the piece visible and evident, making people aware of the importance of being part of the whole in harmony.

Troublants Trous Noirs | Jules Roze / Sol Miracula z KanadyProjekt audiowizualny, inspirowany złożonością zjawiska i tajemnicą otaczającą kosmiczne czarne dziury, stworzony przez duet  artystów z Francji i Kanady, specjalizujących się w kompozycji elektroakustycznej, sztuce cyfrowej i kreatywnym kodowaniu. Twórcy zapowiadają immersyjny projekt generatywny, badający koncepcję czasoprzestrzeni jako 4-wymiarowego kontinuum, podstawowych sił natury i świata kwantowego, których podróż napędza harmonia i chaos.

An audiovisual project inspired by the complexity of the phenomena of cosmic black holes and the mystery surrounding them, created by a duo of French artists specializing in electroacoustic composition, digital art and creative coding. The creators announce an immersive generative project that explores the concept of space-time as a 4-dimensional continuum, the fundamental forces of nature and the world of quantum, a journey driven by harmony and chaos.

Under Our Skin | A-li-ce z FrancjiImmersyjny utwór audiowizualny łączący narrację science fiction z odkrywaniem symbiotycznych światów natury, począwszy od sieci komórkowych bakterii po konstelacje alg. Po drodze wzorce wizualne oddziałują na siebie i przeobrażają się, kształtując żywy organizm otaczający publiczność. Format 360° pozwoli na stworzenie przestrzeni medytacyjnej, w której będzie można doświadczyć wrażenia unoszenia się i dryfowania, pozwalając widzowi stać się częścią stworzonego cyfrowego tworu.

An immersive audiovisual piece which combines Science Fiction storytelling and the exploration of nature’s symbiotic worlds, from Bacteria cell networks to algae constellations. Along the way, the visual patterns interact and mutate, shaping a living organism surrounding the audience in the 360° setup. By doing so, Under Our Skin offers a meditative space to experience the physical sensations of lifting, rising and drifting, allowing the viewer to become part of the organism itself.

 

 

Treść ogłoszenia rezultatów naboru na rezydencje artystyczne w Galerii 360° z dnia 30.08.2020

The announcement of the results of the open call for Artist in Residence at the 360° Gallery from 30.08.2020