Artist in Residence 2020 @360° Gallery
#homeedition

 

 

“We found the open call for the Artist in Residency on the webpage of the Photon Foundation that we saw it as the opportunity to investigate a new techniques and new softwares. We are very grateful to the Photon Foundation for giving to us the opportunity to participate in the residency and present our work in frame of the Patchlab Festival organised by the foundation. We believe that artistic residencies are very important for artists to experience and display their art. Thanks for everything!”
Javier Cañal Sanchez (ES) | Artist in Residency at the 360° Gallery 2020 #homeedition

 

(English below)

15 września 2020 autorzy trzech propozycji projektów audiowizualnych, wybranych w drodze otwartego naboru, ogłoszonego w maju br., rozpoczęło zdalne rezydencje artystyczne w Galerii 360° #homeedition.
W tym roku wyjątkowo, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, rezydencje #homeedition odbyły się zdalnie. W trakcie miesięcznej rezydencji (15.09.2020 – 18.10.2020) artyści opracowywali swoje projekty w swoich domach/studiach/pracowniach w Barcelonie, Berlinie i Montrealu, a podczas dwóch zdalnych prób testowali stopień dopasowania projektów do systemu projekcyjnego w Galerii 360°.
Efekty, w formie 6-minutowych kompozycji, zaprojektowanych na system projekcyjny zbudowany z 10 projektorów w Galerii 360°, premierowo zostały zaprezentowane online, podczas Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab, 25.10 o godz. 19:00, w formie nagrań w formacie 360° zrealizowanych w Galerii 360°.
Projekty pokazane będą również w Galerii 360° z udziałem publiczności, gdy tylko będzie to możliwe i bezpieczne.

 

_ENG
On 15th September 2020 authors of the three proposed audiovisual projects, selected from the open call, announced in May 2020, initiated the Artist in Residence at the 360° Gallery #homeedition.
This year, exceptionally, due to the limitations caused by the pandemic, #homeedition residences were held remotely. During the monthly residency (09/15/2020 – 10/18/2020), the artists developed their projects in their homes / studios in Barcelona, Berlin and Montreal and during two rehearsals held remotely, they had an opportunity to map the projects to the projection system at the 360° Gallery.
The results of the residency, 6-minutes compositions designed for a projection system built of 10 projectors in the 360° Gallery, were presented online, exclusively premiered during the Patchlab Digital Art Festival
on 25th Oct at 19:00 CET in the form of 360° video recordings.
The projects will also be shown in the 360 ° Gallery with the participation of the public when it is possible and safe.

 

Projekty audiowizualne zrealizowane podczas rezydencji artystycznych #homeedition
The AV projects created during the Artist in Residence #homeedition

 

Intersection
Javier Cañal Sanchez & V.P.M | ES

Projekt audiowizualny wzbogacony o interaktywne lasery, który stanowi metaforyczną krytykę interakcji człowieka z przyrodą i wpływu na nią. Utwór dzieli się na dwie części. Pierwotna natura, harmonijna i automatyczna w odruchach zostaje zderzona z czynnikiem ludzkim. Moment ten uzmysławia, że nasza własna interwencja pozostawia ślady i wcale nie jest niewidoczna, uświadamiając ludziom wartość harmonijnego bycia elementem większej całości.

Audiovisual project with lasers which makes a metaphorical critique of human interaction with, and impact on, nature. The piece is developed in two parts. Nature, automated and harmonic, until the intervention of the second, humanity. This element makes our own intervention on the piece visible and evident, making people aware of the importance of being part of the whole in harmony.

 


Troublants Trous Noirs
Jules Roze | FR/CA & Sol Miracula | CA

Projekt audiowizualny, inspirowany złożonością zjawiska i tajemnicą otaczającą kosmiczne czarne dziury, stworzony przez duet  artystów z Francji i Kanady, specjalizujących się w kompozycji elektroakustycznej, sztuce cyfrowej i kreatywnym kodowaniu. Twórcy zapowiadają immersyjny projekt generatywny, badający koncepcję czasoprzestrzeni jako 4-wymiarowego kontinuum, podstawowych sił natury i świata kwantowego, których podróż napędza harmonia i chaos.

An audiovisual project inspired by the complexity of the phenomena of cosmic black holes and the mystery surrounding them, created by a duo of French artists specializing in electroacoustic composition, digital art and creative coding. The creators announce an immersive generative project that explores the concept of space-time as a 4-dimensional continuum, the fundamental forces of nature and the world of quantum, a journey driven by harmony and chaos.

 


Under Our Skin
A-li-ce | FR

Immersyjny utwór audiowizualny łączący narrację science fiction z odkrywaniem symbiotycznych światów natury, począwszy od sieci komórkowych bakterii po konstelacje alg. Po drodze wzorce wizualne oddziałują na siebie i przeobrażają się, kształtując żywy organizm otaczający publiczność. Format 360° pozwoli na stworzenie przestrzeni medytacyjnej, w której będzie można doświadczyć wrażenia unoszenia się i dryfowania, pozwalając widzowi stać się częścią stworzonego cyfrowego tworu.

An immersive audiovisual piece which combines Science Fiction storytelling and the exploration of nature’s symbiotic worlds, from Bacteria cell networks to algae constellations. Along the way, the visual patterns interact and mutate, shaping a living organism surrounding the audience in the 360° setup. By doing so, Under Our Skin offers a meditative space to experience the physical sensations of lifting, rising and drifting, allowing the viewer to become part of the organism itself.Spotkanie online inaugurujące rezydencje | Kick off meeting online
15.09.2020


 

Spotkanie online zamykające rezydencje | Closing meeting online
20.10.2020

 

 

 

 

Treść ogłoszenia rezultatów naboru na rezydencje artystyczne w Galerii 360° z dnia 30.08.2020
The announcement of the results of the open call for Artist in Residence at the 360° Gallery from 30.08.2020