Krakow ARtour
Polityka prywatności | Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Spacer AR. Stare Miasto od nowa to aplikacja mobilna wykorzystująca nowoczesną technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR). Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store. Producentem aplikacji jest Fundacja Photon z siedzibą w Krakowie.


Użytkowników aplikacji Spacer AR obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Aplikacji Spacer AR (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Fundację Photon z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: „Fundacją”).
 2. Użytkownikiem aplikacji mobilnej jest każdy, kto posiada zainstalowaną aplikację mobilną Spacer AR na urządzeniu mobilnym i korzysta z udostępnionych w ramach Aplikacji funkcjonalności (zwany dalej „Użytkownikiem”).
 3. W celu zapewnienia poprawnego działania aplikacji Spacer AR na urządzeniach mobilnych, należy w czasie instalacji aplikacji wyrazić zgodę na korzystanie z:
  a) wbudowanego aparatu w telefonie, aby użytkownik mógł w pełni skorzystać z funkcjonalności rozszerzonej rzeczywistości,
  b) geolokalizacji w telefonie, aby użytkownik mógł korzystać z dostępnych punktów spaceru na mapie miasta.
  Brak pozwolenia na korzystanie z aparatu i lokalizacji skutkuje brakiem możliwości korzystania z Aplikacji.
 4. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkowników w Aplikacji mogą być przetwarzane przez Fundację do celów statystycznych.
 5. Aplikacja jest udostępniana w stanie, w jakim jest, bez jakichkolwiek gwarancji ani oświadczeń. Użytkownik ponosi całe ryzyko związane z instalacją lub używaniem aplikacji mobilnej na swoich urządzeniach.
 6. Jeśli Użytkownik używa Aplikacji do robienia zdjęcia stronie trzeciej, jego obowiązkiem jest upewnienie się, że ma wszystkie niezbędne uprawnienia do tworzenia i / lub udostępniania obrazu. Jeśli korzysta z Aplikacji w celu zrobienia zdjęcia jakiejkolwiek osoby lub osoby niepełnoletniej, Użytkownik musi uzyskać zgodę tej osoby (lub opiekuna prawnego tej osoby, jeśli ma mniej niż 18 lat) przed użyciem tego zdjęcia w jakikolwiek komercyjny sposób. Użytkownik bierze na siebie wszelką odpowiedzialność związaną z roszczeniami wysuniętymi przeciwko niemu w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 7. Fundacja nie gromadzi żadnych informacji identyfikujących użytkowników tej Aplikacji i nie przesyła, ani nie przechowuje żadnych obrazów, wideo lub audio uchwyconych przez Użytkowników za pomocą tej Aplikacji.
 8. Użytkownik instalując Aplikację na urządzeniu mobilnym, akceptuje zasady opisane w niniejszym dokumencie.
 9. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej Fundacji.

W razie pytań dotyczących aplikacji oraz niniejszej polityki prywatności zachęcamy do kontaktu: hello@fundacjaphoton.pl

 

_________________________________________________________________

 

 

PRIVACY POLICY: 

 

Krakow AR Tour. Old Town anew  is an artistic project that took the form of a mobile application using modern augmented reality (AR) technology. The application is available for free on Google Play and the App Store. The publisher of the application is the Photon Foundation based in Kraków.

Users of the Krakow AR Tour application are bound by this Privacy Policy.

 1. This Privacy Policy of the Krakow AR Tour Application (hereinafter referred to as the “Privacy Policy”) specifies the method of collecting, processing and storing personal data necessary for the provision of services provided via the mobile application (hereinafter referred to as the “Application”) by the Photon Foundation based in Krakow ( hereinafter referred to as: “the Foundation”).
 2. The user of the mobile application is anyone who has the Krakow AR Tour mobile application installed on a mobile device and uses the functionalities provided as part of the Application (hereinafter referred to as the “User”).
 3. To ensure the correct operation of the Krakow AR Tour application on mobile devices, during the installation of the application, you must agree to use:
  a) the phone’s built-in camera-  so that the user can take full advantage of the augmented reality functionality
  b) geolocation on the phone-  so that the user can use the available walking points on the city map.
  Lack of permission to use the camera and location may result in the inability to use AR works.
 4. The application does not store any personal data that could enable a third party to identify a specific application user. Anonymous data on Users’ activity in the Application may be processed by the Foundation for statistical purposes.
 5. The Application is provided to you “as is” without any warranty or representations of any kind. The User assumes all risk connected to installing or using the mobile app on their devices.  
 6. If the User uses the Application to take an image of a third party work, it is their responsibility to ensure that they have all necessary permissions to make and/or share the image. If they use the Application to take an image of any person or any minor, the User understands that they must obtain the permission of that person (or that person’s legal guardian if under the age of 18) before using that image in any commercial manner. The User agrees to indemnify and hold harmless the owners of this App from any and all liability relating to any claim made against them based on your use of the App.  
 7. The Foundation does not collect any identifying information about the Users of this Application and does not upload, transmit, or store any images, video, or audio Users captured with this App. 
 8. By installing the Application on a mobile device, the User accepts the rules described in this document.
 9. The Foundation reserves the right to make changes to this Privacy Policy, and at the same time ensures that the rights of the user resulting from this document will not be limited without his consent.
 10. Any changes to the Privacy Policy will be published on the Foundation’s website.

If you have any questions about the application and this privacy policy, please contact us: hello@fundacjaphoton.pl.