OPEN CALL
Rezultaty | Results

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATY OTWARTEGO NABORU NA SMOKI 3D
RESULTS OF THE OPEN CALL FOR 3D DRAGONS (for English scroll down)
Opublikowano / Published 05.05.2022

 

W odpowiedzi na otwarty nabór z okazji jubileuszu 50-lecia krakowskiej rzeźby Smoka Wawelskiego napłynęły propozycje twórców z Polski i zagranicy. Dziękujemy wszystkim twórcom za nadesłane propozycje autorskich animowanych obiektów 3D bestii-smoków.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia zostały poddane ocenie przez zespół Jury, w następującym składzie:
Mikołaj Valencia – ekspert ds. efektów wizualnych, producent i reżyser animacji, jako supervisor i dyrektor kreatywny tworzył reklamy dla agencji reklamowych w Europie, USA i Azji. Jako Head of VFX nadzorował i tworzył efekty specjalne do dziesiątków produkcji w Europie, USA i Azji. Wykładowca na kierunkach związanych z postprodukcją.
Elwira Wojtunik – kuratorka, projektantka doświadczeń AR i instalacji interaktywnych, dyrektor artystyczna Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab
Popesz Csaba Láng – kurator i producent projektów AR, VR, XR, programista i designer UX, artysta cyfrowy w duecie Elektro Moon Vision

W procesie wyboru zwycięskich projektów były brane pod uwagę następujące kryteria: walory artystyczne, umiejętności twórcy modelowania i pozowania, pomysł na animację, wykonalność projektu, poziom gotowości produkcyjnej projektu oraz portfolio twórcy.

Spośród wszystkich nadesłanych propozycji najwyżej oceniono i wybrano projekty 4 twórców, które w etapie II zostaną zrealizowane w formie animowanych obiektów 3D i zaprezentowane publicznie w ramach wystawy w rozszerzonej rzeczywistości pt. BESTIARIUM w przestrzeni miejskiej Krakowa w dniach 1-15 czerwca 2022:

  • Joanna Simon | PL
  • Barnaba Mikułowski | PL
  • Patryk Ornoch | PL
  • Maciej Żak | PL

Gratulujemy!
Z autorami zwycięskich projektów skontaktujemy się mailowo.

 

Organizatorem naboru i wystawy BESTIARIUM jest Fundacja Photon z siedzibą w Krakowie – podmiot wspierający działania w zakresie współczesnej kultury i sztuki cyfrowej i oficjalny organizator Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab w Krakowie.
Realizacja projektu BESTIARIUM jest dofinansowana jest ze środków miejskich Gminy Kraków.

 

Treść ogłoszenia otwartego naboru


RESULTS OF THE OPEN CALL FOR 3D DRAGONS

In response to the open call for proposals on the occasion of the 50th anniversary of the Krakow sculpture of the Wawel Dragon, we have received applications of several artists from Poland and abroad. We would like to thank all the creators for the submitted propositions of proprietary 3D animated dragon-beast objects.

All received entries were assessed by the team of the Jury, composed of the following:
Mikołaj Valencia – VFX expert, producer and animation director.  He created advertisements for advertising agencies in Europe, the USA and Asia. As the Head of VFX, he supervised and created special effects for dozens of productions in Europe, the USA and Asia. Lecturer in the fields of post-production.
Elwira Wojtunik – curator, designer of AR experiences and interactive installations, artistic director of the Patchlab Digital Art Festival
Popesz Csaba Láng – curator and producer of AR, VR, XR projects, UX programmer and designer, digital artist in the Elektro Moon Vision duo

In the process of selecting the winning projects, the following criteria were taken into account: artistic values, the modeling and posing skills, an idea for animation, project feasibility, the level of project production readiness and the creator’s portfolio.

Among all the submitted proposals, the highest rated and selected projects were by 4 authors, which in stage II will be implemented in the form of animated 3D objects and presented to the public as part of the exhibition in augmented reality entitled BESTIARIUM in the urban space of Krakow on June 1-15, 2022:

  • Joanna Simon | PL
  • Barnaba Mikułowski | PL
  • Patryk Ornoch | PL
  • Maciej Żak | PL

Congratulations!
We will contact the authors of the winning projects by e-mail.

 

The organiser of the BESTIARIUM open call and exhibition is the Photon Foundation based in Krakow – an entity supporting activities in the field of contemporary culture and digital art and the official organiser of the Patchlab Digital Art Festival in Krakow.

The implementation of the BESTIARIUM project is co-financed by the municipal funds of the City of Krakow.

 

Open call announcement