BESTIARIUM – OPEN CALL – 28.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 


English below

 

OTWARTY NABÓR JEST ZAKOŃCZONY.
Dziękujemy za liczne zgłoszenia, zwycięzców poznaliśmy 5 maja 2022.
REZULTATY | RESULTS

Z okazji jubileuszu 50-lecia krakowskiej rzeźby Smoka Wawelskiego, Fundacja Photon ogłasza otwarty nabór na autorskie animowane obiekty 3D bestii-smoków. Z nadesłanych propozycji zostaną wyłonione 4 projekty animowanych smoków, które następnie zostaną zrealizowane przez autorów i finalnie zaprezentowane publicznie w ramach wystawy w rozszerzonej rzeczywistości pt. BESTIARIUM w przestrzeni miejskiej Krakowa. 

Wirtualne, trójwymiarowe, animowane stwory – smoki – bestie, w formie modelu 3D lub jego szkicu wykonanego wg specyfikacji etapu I zdefiniowanej poniżej, należy zgłaszać za pośrednictwem formularza do 28 kwietnia 2022.
Przesłanie propozycji jest równoznaczne z deklaracją autora gotowości do realizacji animowanego obiektu 3D wg specyfikacji etapu II do 27 maja 2022.
Wystawa BESTIARIUM odbędzie się w pierwszej połowie czerwca 2022.

 

SPECYFIKACJA OBIEKTU 3D

Etap I: open call (do 28.04)
Zgłaszana propozycja powinna być wizualizacją autorskiego obiektu 3D wraz z określeniem planowanego zakresu jego animacji. Akceptowane formy propozycji obiektów: 

 • model 3D w formacie .obj wraz z texturą lub grafika wizualizująca pełną postać i widok z kilku kątów w formacie png, jpg, tif w rozdzielczości min. fullHD
  Uwaga: proszę nie przesyłać plików do pobrania z obiektami, link do propozycji obiektu powinien być zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

Etap II: realizacja (do 27.05)
Wybrane 4 zwycięskie projekty realizowane będą przez twórców z zachowaniem następujących wytycznych: 

 • Low poly model
 • Kompatybilność z Unity3D
 • Wypalona animacja (baked animation) w formacie .fbx
 • Zapętlona animacja 3D o długości max. 30 sekund
 • Maksymalna wielkość docelowego pliku: 15 MB

DLA KOGO 

Do udziału w naborze zapraszamy artystów i animatorów 3D, twórców związanych ze środowiskiem gamingowym (twórców gier wideo i specjalnych efektów komputerowych), a także studentów i absolwentów uczelni artystycznych oraz laureatów Twórczego Stypendium Miasta Krakowa.

 

CO OFERUJEMY 

 • wynagrodzenie w wysokości 2200 zł brutto 
 • wsparcie techniczne, produkcyjne i promocyjne projektu
 • implementację gotowego animowanego obiektu do aplikacji AR 
 • publiczną ekspozycję dzieła w ramach wystawy BESTIARIUM w AR w Krakowie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I PROCES SELEKCJI
W celu zgłoszenia swojego projektu należy wypełnić i przesłać formularz online.
Termin zgłoszeń: 28.04.2022
Ogłoszenie wyników selekcji do 05.05.2022

Wszystkie otrzymane zgłoszenia zostaną poddane ocenie merytorycznej przez zespół składający się z członków Fundacji Photon oraz eksperta animacji 3D. W razie pytań dot. programu prosimy o kontakt na email: kontakt@fundacjaphoton.pl

Organizatorem naboru i wystawy BESTIARIUM jest Fundacja Photon z siedzibą w Krakowie – podmiot wspierający działania w zakresie współczesnej kultury i sztuki cyfrowej i oficjalny organizator Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab w Krakowie.
Realizacja projektu BESTIARIUM jest dofinansowana jest ze środków miejskich Gminy Kraków.

 

ENGLISH________________________

THE OPEN CALL IS CLOSED.
Thank you for many applications, the results will be announced 5th May 2022 the latest.

 

On the occasion of the 50th anniversary of the Wawel Dragon sculpture in the City of Krakow, the Photon Foundation announces an open call for original animated 3D objects of beasts-dragons. From the submitted proposals, 4 projects of animated dragons will be selected, which will be completed by the authors and finally presented to the public as part of the exhibition in augmented reality (AR) under the title BESTIARIUM in the city space of Krakow.

Virtual, three-dimensional, animated creatures – dragons – beasts, in the form of a 3D model or its sketch made according to the Stage I specification defined below, should be submitted by filling out the form by April 28, 2022.
Sending the proposal is tantamount to the author’s declaration of readiness to finalise the 3D animated object according to the specification of stage II by May 27, 2022.
The BESTIARIUM exhibition will be held in the first half of June 2022.

 

3D OBJECT SPECIFICATION

Stage I: open call (until April 28th)

The submitted proposal should be a visualisation of the proprietary 3D object together with the planned scope of its animation. Accepted forms of object proposals:

 • 3D model in .obj format with texture or graphics visualising the full figure and view from several angles in png, jpg, tif format with min. resolution fullHD.
  Note: please do not send files with the objects for download, the link to the proposal should be included in the application form.

Stage II: implementation (until May 27th)

The selected 4 winning projects of animated dragons will be completed by the authors in accordance with the following guidelines:

 • Low poly model
 • Compatibility with Unity3D
 • Baked animation in .fbx format
 • Looped 3D animation with a length of max. 30 seconds
 • Maximum size of the target file: 15 MB

 

WHO SHOULD APPLY?
The call is for artists and 3D animators, creators related to the gaming community (creators of video games and FX), as well as students and graduates of art universities and winners of the Creative Scholarship of the City of Krakow.

 

WHAT THE PROGRAM OFFERS

 • Artist fee in the amount of PLN 2,200 (~ 500 EUR)
 • technical, production and promotional support for the project
 • implementation of a ready animated object into the AR application
 • public exhibition of the work as part of the BESTIARIUM exhibition in Krakow

APPLICATION FORM AND SELECTION PROCESS

In order to submit your project, please complete and submit the application form.
Deadline for applications: 04/28/2022
Announcement of the selection results by 05/05/2022 the latest

All received applications will be subject to substantive assessment by the jury consisting of members of the Photon Foundation and a 3D animation expert. In case of questions, please contact via: kontakt@fundacjaphoton.pl

The organiser of the recruitment and the BESTIARIUM exhibition is the Photon Foundation based in Krakow – an entity supporting activities in the field of contemporary culture and digital art and the official organiser of the Patchlab Digital Art Festival in Krakow. 

The implementation of the BESTIARIUM project is co-financed by the municipal funds of the City of Krakow.