OPEN CALL 2020 #home edition
CLOSED

 

OTWARTY NABÓR NA REZYDENCJE ARTYSTYCZNE W GALERII 360° #home edition | ZAKOŃCZONY
OPEN CALL FOR ARTISTS IN RESIDENCE AT THE 360° GALLERY #home edition | CLOSED  (for English scroll down)

 

OTWARTY NABÓR JEST ZAKOŃCZONY.
Dziękujemy za liczne zgłoszenia, laureatów poznamy najpóźniej 30 sierpnia 2020.

 

Fundacja Photon ogłosiła otwarty nabór na rezydencję artystyczną #home edition, podczas której wybrani artyści realizować będą w swoich domach i pracowniach projekty audiowizualne do zaprezentowania na systemie projekcyjnym w Galerii 360° w Krakowie.

PROGRAM REZYDENCJI

Podczas 31-dniowej rezydencji #home edition w terminie 15.09.2020 – 18.10.2020 trzech wybranych twórców (lub grupy artystycznych) będzie pracowało w swoim domu lub pracowni nad autorskim projektem audiowizualnym zaprojektowanym na system projekcyjny w Galerii 360° w przestrzeni Hevre+1 w centrum dzielnicy Kazimierz przy ul. Beera Meiselsa 18 w Krakowie. Specyfikacja systemu znajduje się poniżej.

Celem rezydencji jest stworzenie wyrenderowanych autorskich projektów audiowizualnych o długości 360 sekund, zaprojektowane na system projekcyjny Galerii 360°, które zostaną przesłane, wyświetlone, zarejestrowane w formacie 360° i publicznie zaprezentowane w sieci, jako zwieńczenie rezydencji. W późniejszym terminie, gdy będzie to już możliwe, gotowe projekty zostaną zaprezentowane w Galerii 360° z udziałem publiczności.

W trakcie rezydencji wyłonieni artyści będą mieli zapewniony kontakt zdalny z zespołem organizacyjnym, technicznym oraz współ-rezydentami, a także możliwość przeprowadzenia 2 zdalnych prób wyświetlenia utworu na systemie projekcyjnym w Galerii 360°, w celu sprawdzenia poziomu dopasowania i umożliwienia wprowadzenia ewentualnych poprawek. Każdy rezydent będzie poproszony o udostępnienie materiałów wizualnych (zdjęć, zrzutów ekranu, fragmentów wideo) z postępów prac nad projektem w celu promocji programu w mediach społecznościowych. Poza tym obowiązkowe będzie nagranie krótkiego wideo – wypowiedzi na temat koncepcji artystycznej i techniki użytej do przygotowania projektu audiowizualnego (w j. polskim lub angielskim).

 

SPECYFIKACJA SYSTEMU PROJEKCYJNEGO W GALERII 360°

System projekcyjny w Galerii 360° zbudowany jest z 10 projektorów oferując możliwość wyświetlania obrazu w rozdzielczości 16910×1080 px.
Pełna specyfikacja znajduje się tutaj.

Orage Magnétique | L’Age d’Or | Patchlab Festival 2019

CO OFERUJE PROGRAM

 • honorarium w wysokości 2000 zł brutto (w przypadku grupy artystycznej, ww. honorarium nie ulega zwiększeniu)
 • wsparcie online merytoryczne, techniczne, produkcyjne i promocyjne projektu
 • w trakcie trwania rezydencji 2 próby przeprowadzone zdalnie na systemie projekcyjnym w Galerii 360° w ustalonym terminie 
 • obsługa techniczna zdalnego pokazu gotowego projektu, jego rejestracja w formacie wideo 360° oraz publiczna prezentacja w internecie zwieńczająca rezydencję

Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu (np. licencji oprogramowania, kosztów zakupu dodatkowego oprogramowania, sprzętu, dysków, pamięci itp.).


DLA KOGO

Do udziału w naborze zapraszamy artystów audiowizualnych lub grupy artystyczne, którzy w trakcie rezydencji opracują i stworzą autorski, wyrenderowany projekt audiowizualny o długości 360 sekund, zaprojektowany dla systemu projekcyjnego w Galerii 360° wg specyfikacji (patrz powyżej).
Wyłonieni twórcy zobligowani są do dostarczenia drogą elektroniczną na etapie prób testowego pliku, a później gotowego, wyrenderowanego projektu w formie pliku, przygotowanego wg specyfikacji i przesłanego na serwer fundacji,  aby możliwa była jego prezentacja w Galerii 360° i rejestracja w formacie 360°.

Artysta ponosi wyłączną odpowiedzialność względem Fundacji Photon oraz osób trzecich, za nieuprawnione wykorzystanie w projekcie elementów objętych prawami osób trzecich.  Artysta udzieli na rzecz Fundacji Photon licencji niewyłącznej na czas nieokreślony od momentu przekazania projektu przez Artystę dla Fundacji Photon, w zakresie określonym umową, aby możliwa była prezentacja projektu w Galerii 360° przed publicznością w późniejszym czasie, gdy będzie to już dozwolone.

 

ZGŁOSZENIA I PROCES SELEKCJI

W celu zgłoszenia swojej kandydatury na rezydencję wraz z projektem audiowizualnym należy wypełnić i przesłać formularz online.  

Termin zgłoszeń: 15 lipiec 2020
Ogłoszenie wyników selekcji do 30 sierpnia 2020

Wszystkie otrzymane zgłoszenia zostaną poddane ocenie merytorycznej przez zespół składający się z członków Fundacji Photon oraz zewnętrznych ekspertów.
W procesie wyboru zwycięskich projektów brane pod uwagę będą następujące kryteria:

 • walory artystyczne (np. oryginalność, pomysłowość) koncepcji
 • spójność i dokładność przygotowania koncepcji projektu
 • wykonalność projektu na systemie projekcyjnym w Galerii 360° 
 • portfolio

 

Organizatorem rezydencji artystycznych i pokazów projektów audiowizualnych jest Fundacja Photon z siedzibą w Krakowie.
Partnerem programu jest Hevre i MyAirBridge.
Program rezydencji artystycznych AiR i pokazów projektów audiowizualnych jest dofinansowany ze środków miejskich Gminy Kraków.

 

Zobacz rezydencje artystyczne w Galerii 360° w 2019 roku.

 


ENG


 

THE OPEN CALL IS CLOSED.
Thank you for many applications, the results will be announced 30th Aug the latest.

 

 

The Photon Foundation has announced the open call for artist in residence #home edition. During the residence, selected artists will create audiovisual projects in their homes and studios to be presented on the projection system at the 360​​° Gallery in Krakow, Poland.

 

RESIDENCE PROGRAM

During the 31-day #home edition residence, between 15/09/2020 – 18/10/2020, three selected artists (or artistic groups) are going to work in their home or studio on their own audiovisual project dedicated to the projection system in the 360​​° Gallery in Hevre + 1 in the center of the Kazimierz district at ul. Beera Meiselsa 18 in Krakow, Poland. The system specification is further below.

The purpose of the residence is to create a 360 seconds long rendered original audiovisual project, designed for the projection system at the Gallery 360°, which will be sent, displayed, recorded in the 360° format and publicly presented online as the culmination of the residence. Later, when it is possible, ready projects will be presented in the 360° Gallery with participation of the audience.

During the residency, the selected artists will have remotely contact with the organizational and technical team and co-residents, as well as the possibility of conducting 2 remote attempts to display the work on the projection system in the 360° Gallery in order to check accuracy and allow for possible corrections. Each resident will be asked to provide visual materials (photos, screenshots, video fragments) from the progress of work on the project to promote the program on social media. In addition, it will be mandatory to record a short video – an artist’s statement about the concept and technique used to prepare the audiovisual project (in Polish or English).

 

PROJECTION SYSTEM SPECIFICATION AT THE GALLERY 360°

The projection system in the 360° Gallery is built of 10 projectors offering the ability to display an image in a resolution of 16910×1080 px.
The full specification can be found here.

Orage Magnétique | L’Age d’Or | Patchlab Festival 2019

 

WHAT THE PROGRAM OFFERS

 • artistic fee of PLN 2,000 (~450 EUR). In case of an artistic group, the original fee is not multiplied
 • online technical and production help and promotional support
 • during the residence remotely two tests will be carried out on the projection system in the 360° Gallery on preliminary planned date
 • technical support for the remote show of the finished project, its registration in 360° video format and live presentation on online platforms culminating the residence

 The organizer does not cover any additional costs associated with the implementation of the project (e.g. software licenses, costs of purchasing additional software, hardware, hard disks etc.).


WHO SHOULD APPLY?

We invite audiovisual artists or artistic groups to participate in the recruitment process, who during the residence will develop and create an original, rendered audiovisual project with a length of 360 seconds, designed for the projection system in the 360° Gallery according to specifications (see above).
The selected artists are obliged to provide a file for the tests, and then a finalised, rendered project uploaded to the server of the foundation, prepared according to the specifications, so it can be presented in the 360° Gallery and recorded in 360​​° format.

The selected artist is solely responsible to the Photon Foundation and third parties for the unauthorized use of elements covered by third party rights.

The Artist will grant the Photon Foundation a non-exclusive license for an indefinite period from the moment the artist handed over the project to the Photon Foundation, within the scope of the contract, so that the project can be presented in the 360​​° Gallery in front of the audience at a later time, when conditions will allow it.

 

APPLICATIONS AND SELECTION PROCESS

To submit your application for the artist in residence programme, please complete and submit the online form.

Deadline for applications: July 15, 2020
Announcement of selection results by August 30, 2020

All applications received will be subject to a substantive assessment by a team consisting of members of the Photon Foundation and external experts.
The following criteria will be taken into account in the selection of the winning projects:

 • artistic values ​​of the concept (e.g. originality, ingenuity)
 • consistency and accuracy in preparing the project concept
 • project feasibility according to the technical specification of the 360​​° Gallery projection system
 • artistic portfolio

 

The organizer of artistic residencies and shows of audiovisual projects is the Photon Foundation based in Krakow.
The partner of the program is Hevre and MyAirBridge.
The AiR artistic residency program and audiovisual project shows are co-financed from the municipal funds of the City of Kraków.

 

Check the Artist in Residence at the 360° Gallery in 2019.