SOL.AR.IS
Polityka prywatności | Privacy Policy

(English below)

ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI I POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

SOL.AR.IS to projekt artystyczny, który przyjął formę aplikacji mobilnej wykorzystującej nowoczesną technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR). Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store. Producentem aplikacji jest Fundacja Photon z siedzibą w Krakowie.


Użytkowników aplikacji SOL.AR.IS obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. 

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Aplikacji SOL.AR.IS (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Fundację Photon z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: „Fundacją”).
 2. Użytkownikiem aplikacji mobilnej jest każdy, kto posiada zainstalowaną aplikację mobilną SOL.AR.IS na urządzeniu mobilnym i korzysta z udostępnionych w ramach Aplikacji funkcjonalności (zwany dalej „Użytkownikiem”).
 3. W celu zapewnienia poprawnego działania aplikacji SOL.AR.IS na urządzeniach mobilnych, należy w czasie instalacji aplikacji wyrazić zgodę na korzystanie z wbudowanego aparatu w telefonie, aby użytkownik mógł w pełni skorzystać z funkcjonalności rozszerzonej rzeczywistości. Brak pozwolenia na korzystanie z aparatu skutkuje brakiem możliwości korzystania z Aplikacji.
 4. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkowników w Aplikacji mogą być przetwarzane przez Fundację do celów statystycznych.
 5. Aplikacja jest udostępniana w stanie, w jakim jest, bez jakichkolwiek gwarancji ani oświadczeń. Użytkownik ponosi całe ryzyko związane z instalacją lub używaniem aplikacji mobilnej na swoich urządzeniach.
 6. Jeśli Użytkownik używa Aplikacji do robienia zdjęcia stronie trzeciej, jego obowiązkiem jest upewnienie się, że ma wszystkie niezbędne uprawnienia do tworzenia i / lub udostępniania obrazu. Jeśli korzysta z Aplikacji w celu zrobienia zdjęcia jakiejkolwiek osoby lub osoby niepełnoletniej, Użytkownik musi uzyskać zgodę tej osoby (lub opiekuna prawnego tej osoby, jeśli ma mniej niż 18 lat) przed użyciem tego zdjęcia w jakikolwiek komercyjny sposób. Użytkownik bierze na siebie wszelką odpowiedzialność związaną z roszczeniami wysuniętymi przeciwko niemu w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 7. Fundacja nie gromadzi żadnych informacji identyfikujących użytkowników tej Aplikacji i nie przesyła, ani nie przechowuje żadnych obrazów, wideo lub audio uchwyconych przez Użytkowników za pomocą tej Aplikacji
 8. Użytkownik instalując Aplikację na urządzeniu mobilnym, akceptuje zasady opisane w niniejszym dokumencie.
 9. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej Fundacji.

 

W razie pytań dotyczących aplikacji oraz niniejszej polityki prywatności zachęcamy do kontaktu: kontakt@fundacjaphoton.pl

 


 

TERM OF USE AND PRIVACY POLICY: 

 

SOL.AR.IS is an art project in the form of a mobile application using innovative augmented reality (AR) technology. The application is available for free on Google Play and the App Store.
Photon Foundation based in Kraków is the developer of the application.

 

Users of the SOL.AR.IS application are bound by this Privacy Policy.

 1. This Privacy Policy of the SOL.AR.IS Application (hereinafter referred to as the “Privacy Policy”) specifies the method of collecting, processing and storing personal data necessary for the provision of services provided via the mobile application (hereinafter referred to as the “Application”) by the Photon Foundation based in Krakow ( hereinafter referred to as: “the Foundation”).
 2. The user of the mobile application is anyone who has the SOL.AR.IS mobile application installed on a mobile device and uses the functionalities provided as part of the Application (hereinafter referred to as the “User”).
 3. To ensure the correct operation of the SOL.AR.IS application on mobile devices, during the installation of the application, you must agree to use the built-in camera in the phone so that the user can take full advantage of the augmented reality features. Lack of permission to use the camera will result in the inability to use the Application.
 4. The application does not store any personal data that could enable a third party to identify a specific application user. Anonymous data on Users’ activity in the Application may be processed by the Foundation for statistical purposes.
 5. The Application is provided to you “as is” without any warranty or representations of any kind. The User assumes all risk connected to installing or using the mobile app on their devices.  
 6. If the User uses the Application to take an image of a third party work, it is their responsibility to ensure that they have all necessary permissions to make and/or share the image. If they use the Application to take an image of any person or any minor, the User understands that they must obtain the permission of that person (or that person’s legal guardian if under the age of 18) before using that image in any commercial manner. The User agrees to indemnify and hold harmless the owners of this App from any and all liability relating to any claim made against them based on the User use of the App.  
 7. The Foundation does not collect any identifying information about the Users of this Application and does not upload, transmit or store any images, video or audio Users captured with this App. 
 8. By installing the Application on a mobile device, the User accepts the rules described in this document.
 9. The Foundation reserves the right to make changes to this Privacy Policy, and at the same time ensures that the rights of the user resulting from this document will not be limited without his consent.
 10.  Any changes to the Privacy Policy will be published on the Foundation’s website.

 

If you have any questions about the application and this privacy policy, please contact us: kontakt@fundacjaphoton.pl