Rezydencje artystyczne | Artist in ResidenceREZULTATY OTWARTEGO NABORU NA REZYDENCJE ARTYSTYCZNE W GALERII 360°
RESULTS OF THE OPEN CALL FOR ARTIST IN RESIDENCE AT THE 360°  GALLERY (for English scroll down)
Opublikowano / Published  24.08.2019

W odpowiedzi na otwarty nabór na rezydencje artystyczne w Galerii 360° napłynęło 65 aplikacji, z czego 17 projektów zgłosili twórcy z Polski, a 48 z zagranicy, z Austrii, Niemiec, Iranu, Tajlandii, Cypru, Grecji, Turcji, Azerbejdżanu, Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii, Włoch, Malty, Argentyny, USA, Meksyku, Kanady, Litwy, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Serbii, Tajwanu, Ukrainy, Rosji, Wielkiej Brytanii i Japonii.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia zostały poddane ocenie merytorycznej przez zespół Jury składający się z prof. Marka Chołoniewskiego (Akademia Muzyczna i Wydział Intermediów ASP w Krakowie) oraz członków Fundacji Photon Elwiry Wojtunik i Popesza Csaba Láng.

Do półfinału zakwalifikowano 13 propozycji, finalnie najwyżej oceniono następujące projekty:

 

1/ Lumière, Wei-Hsuan Huang (Tajwan) | II termin

2/ Most deep is the skin, Thomas Köner (Niemcy) | I termin

3/ Iners, Dara Etefaghi (UK) | II termin

4/ Otherlands, Nicholas Carn (UK) | I termin

5/ Sibyl, Robert B. Lisek (Polska) | I termin

6/ Ghost in the wall, Karla Kracht (Francja) | II termin

 

Dodatkowo Jury postanowiło przyznać wyróżnienia następującym projektom:

The long lasting echo of our progress, Pablo Iglesias (Hiszpania)

Inside the empty box, Anna Bacheva, Stefan Hristov (Bułgaria)

Amodal Errors, Arash Akbari (Iran)

Mitochondria, Sophie Le Meillour, Malena Sardi (Francja)

Ostatni Meander / The Last Meander, Paweł Janicki (Polska)

Eigengrau, Celine Signoret, Raphael Foulon (Francja)

Bodies Like Oceans, Shoog McDaniel (USA)

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w otwartym naborze.

Z autorami zwycięskich 6 projektów skontaktujemy się mailowo.

 

Treść ogłoszenia otwartego naboru na rezydencje artystyczne w Galerii 360° z dnia 22.05.2019.

 


PROGRAM REZYDENCJI

Podczas 7-dniowej rezydencji w jednym z wybranych terminów 6 wybranych twórców będzie miało możliwość pracy na innowacyjnym systemie projekcyjnym Galerii 360° w przestrzeni Hevre+1 w centrum dzielnicy Kazimierz przy ul. Beera Meiselsa 18 w Krakowie. Specyfikacja systemu znajduje się tutaj.
Celem rezydencji jest stworzenie autorskich projektów audiowizualnych dedykowanych na system projekcyjny Galerii 360°, które zostaną publicznie zaprezentowane jako zwieńczenie rezydencji.
Artyści będą poproszeni o przeprowadzenie jednej publicznej sesji w trakcie rezydencji, w formie pokazu projektu w toku, nieformalnej rozmowy na temat bieżących zainteresowań badawczych lub prezentacji portfolio. Projekt i pomysły na publiczną sesję do ustalenia przed okresem rezydencji.

Dostępne są 2 terminy rezydencji do wyboru w formularzu zgłoszeniowym:

I. 20.10.2019 – 28.10.2019

II. 30.11.2019 – 07.12.2019

CO OFERUJE PROGRAM

 • wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto / projekt,
 • zwrot udokumentowanych kosztów podróży max. do kwoty 1000 zł / projekt,
 • zakwaterowanie w samodzielnym apartamencie w pobliżu Galerii 360° przez cały czas trwania rezydencji,
 • dostęp do przestrzeni i technologii projekcyjnej Galerii 360° w ustalonych godzinach,
 • wsparcie merytoryczne, techniczne, produkcyjne i promocyjne projektu,
 • pokaz audiowizualny przed szeroką publicznością zwieńczający rezydencję.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów:

 • wyrobienia wizy ani związanych z nim kosztów ubezpieczeń,
 • wynajmu dodatkowego sprzętu.

Organizatorem rezydencji artystycznych i pokazów projektów audiowizualnych jest Fundacja Photon z siedzibą w Krakowie.
Partnerem programu jest Hevre.
Program rezydencji artystycznych AiR i pokazów projektów audiowizualnych dofinansowany jest ze środków miejskich Gminy Kraków.

 

 


RESULTS OF THE OPEN CALL FOR ARTIST IN RESIDENCE AT THE 360°  GALLERY

In response to the open call for Artist in Residence at the 360° Gallery, we got 65 applications, of which 17 projects were submitted by artists from Poland and 48 from abroad, from Austria, Germany, Iran, Thailand, Cyprus, Greece, Turkey, Azerbaijan, Spain, France, Belgium, the Netherlands, Italy, Malta, Argentina, USA, Mexico, Canada, Lithuania, Bulgaria, Hungary, Romania, Serbia, Taiwan, Ukraine, Russia, Great Britain and Japan.

All applications received were subjects to substantive assessment by the Jury consisting of the prof. Marek Chołoniewski (Music Academy and the Intermedia Department of the Academy of Fine Arts in Krakow) and members of the board of the Photon Foundation Elwira Wojtunik and Popesz Csaba Láng.

 

13 proposals qualified for the semi-final. The following projects were ranked the highest:

1 / Lumière, Wei-Hsuan Huang (Taiwan) | II term

2 / Most deep is the skin, Thomas Köner (Germany) | I term

3 / Iners, Dara Etefaghi (UK) | II term

4 / Otherlands, Nicholas Carn (UK) | I term

5 / Sibyl, Robert B. Lisek (Poland) | I term

6 / Ghost in the wall, Karla Kracht (France) | II term

 

In addition, the Jury decided to award distinctions to the following projects:

The long lasting echo of our progress, Pablo Iglesias (Spain)

Inside the empty box, Anna Bacheva, Stefan Hristov (Bulgaria)

Amodal Errors, Arash Akbari (Iran)

Mitochondria, Sophie Le Meillour, Malena Sardi (France)

Ostatni Meander / The Last Meander, Paweł Janicki (Poland)

Eigengrau, Celine Signoret, Raphael Foulon (France)

Bodies Like Oceans, Shoog McDaniel (USA)

 

Thank you to all applicants for participating in the open call.

The authors of the best 6 projects will be contacted by email.

 

The announcement of the open call for artist in residence on 22.05.2019.

 


RESIDENCE PROGRAM

During a 7-day residence in one of the chosen dates, 6 selected artists will have the opportunity to work on the innovative projection system of the 360​° Gallery in the Hevre+1 space in the center of the Kazimierz district at Beera Meiselsa 18 street in Krakow. The system specification can be found here.
The aim of the residence is to create original audiovisual projects dedicated to the 360° Gallery projection system, which will be publicly presented as the end of the residence.
Artists will be asked to conduct one public session during the residency, in the form of a project in-progress presentation, an informal conversation about the current research interests or portfolio presentation. The project and ideas for the public session will be discussed before the start of the residency period.

There are 2 periods of residence to be chosen in the application form:

 1. 20/10/2019 – 28/10/2019
 2. 30/11/2019 – 07/12/2019

WHAT DOES THE PROGRAMME OFFER

 • stipend  of the amount of 2000 PLN  (~500 EUR) / per project
 • reimbursement of documented travel costs max. up to 1000 PLN (~230 EUR) / per project
 • accommodation in a separate apartment near the 360° Gallery during the residency
 • access to the space and projection technology of the 360° Gallery at fixed hours
 • substantive, technical, production and promotional support of the project
 • audiovisual show in front of a wide audience finalising the residence

The organizers do not cover costs:

 • visa and related insurance costs
 • rental of additional equipment.

The organizer of artistic residencies and shows of audiovisual projects is the Photon Foundation based in Krakow.
The partner of the program is Hevre.
The AiR artistic residency program and audiovisual project shows are co-financed from the municipal funds of the Kraków City.